• Kollektif ve komandit olarak ikiye ayrılmasının sebebi nedir?
    • Bir alanda faaliyet yürütmek isteyen ancak para veya ayni varlığı yetersiz bir kişinin olduğunu düşünelim. Bu kişinin, parasını değerlendirmek isteyen ancak faaliyetlere bizzat katılmak istemeyen bir arkadaşı olduğunu farz edelim.
    • Ülkemizde tercih edilmeyen bir yapı olmasına rağmen Komandit şirketin çıkış noktası budur. Fransızcadaki “commanditer” kelimesinin İngilizcedeki karşılığı “financer”dir, yani finanse eden.
    • Dolayısıyla komanditer ortak tüm mal varlığı ile değil sadece ortaklıktaki payı ile, yani koyduğu sermaye kadar sorumludur, yani şirketi finanse ettiği kadar sorumludur.
  • Peki neden böyle bir durumda LTD şirket yerine komandit şirket tercih edilsin?

Bir şahıs şirketi türü olarak komandit şirkette

Şirket vergi mükellefi değildir. Ortaklar gelir vergisi mükellefidir.

Sermaye, kar dağıtımı, yedek akçe ayrılması zorunluluğu gibi kavram ve uygulamalar yoktur. Elde edilen kar işletmeden stopaj hesaplamadan çekilebilir.

Kural olarak ortaklardan birinin ölümü veya iflası ile şirket sona erer.

Her ortağın yönetim, denetim ve temsil yetkisi vardır.

Her ortağın eşit oy hakkı vardır ve ortaklığın devri güçtür

Bir sermaye şirketi olarak LTD şirketlerin kollektif şirketlerden farkı

Kişisel emek ve itibar sermaye olarak konulamaz.

Asgari sermaye ile kurulur ki günümüzde bu 10.000 TL’dir.

Kuruluş masrafları daha yüksektir.

Şirket sermayesi ortakların tümünün oyu olmaksızın değişebilir.

Ortak sayısı en fazla 50 olabilir.

Şirketler ve kuruluşlar ile ilgili bazı bilgiler

Adi şirket tescile tabi olmadığı gibi yazılı olmayan bir sözleşme ile kurulabilir. Borçlar kanununda çok ayrıntılı düzenlenmemiş bir yapı olduğundan şirket sözleşmesi büyük öneme haizdir ve üçüncü kişiler açısından diğer şirket türlerine göre güvenilirliği düşüktür.

Ortaklar anonim şirkette şirketin hisse senetlerine sahipken limited şirkette ortaklı paylarına sahiptir.

Kooperatifler en az 7 kişi ile kurulur.

Ortaklıktan ziyade üyelik söz konusudur. Dolayısıyla sermaye ve ortaklık yapısı değişkendir.

Tüzel kişiliğe sahiptir.

Gerçek veya tüzel kişi ortakları olabilir.

Holding

Hukuki bir yapı değil mali karakter taşıyan bir şirkettir.

AŞ olarak kurulabilir.

Başka şirketlere iştirak eder, hisse senetlerini veya ortaklık paylarını satın alarak yönetimine katılır.

Bağlı şirketin hukuki ve mali yapısı devam eder.

Kooperatiften farkı, ortak bir amaç için yardımlaşma ve dayanışma değil, kar elde etmek için teşekkül ederler.

Ortak girişim (Joint Venture) – Konsorsiyum

Konsorsiyumun ortak girişimden farkı, işin tamamından değil taahhüt ettiği kısmından sorumludur.

Şirketin iflası ortakların iflasını gerektirmez. Ancak alacaklılar iflas eden şirketten tahsil edemedikleri alacaklarını sorumlu ortaklardan da tahsil edemezlerse ortakların iflası istenebilir.