• MERSİS web sitesinden kuruluş sözleşmesi taslağının hazırlanması
  • Kuruluş işlemlerinde potansiyel vergi numarası Mersis sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır.
  • Ticaret sicil müdürlüğünde, Mersis ekran çıktısının veya İnternet vergi dairesinden potansiyel vergi numarasını gösteren ekran çıktısının ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Şirket kuruluş (tescil) dilekçesi ve bildirim forumu
  • Ticaret odasına hitaben hazırlanır.
  • İmza yetkilisi yönetim organıdır. Şirket müdürlerinin tamamı tarafından imzalanmalıdır.
  • Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.
  • Dilekçede şirketin ünvanı sermayesi merkezi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.
  • Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı olmalıdır.
  • Nakit taahhüt bulunması halinde sermaye maddesinde  “Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içerisinde ödenecektir” ifadesi yer almalıdır.
  • Limited şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye payının 25 TL ve katları olması gerekmektedir.
  • Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken Sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.
  • Ana sözleşmede tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.
  • TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.
  • 2 Nüsha doldurulacaktır
 • Oda Kayıt Beyannamesi
  • Şirket yetkilileri veya vekaletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalı olmalıdır.
  • Gerçek ve tüzel kişiler için ayrı formlardır.
  • Ortakların resimleri bulunmalıdır
 •  (Tescil) Taahhütname(si)
  • Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. Maddesine göre zorunludur
  • Tescil dilekçesindeki bilgilerinin doğruluğu taahhüt edilir.
  • Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı olmalıdır.
  • Taahhütnamede belirtilen NA-CE kodları MERSİSe girilmiş olmalıdır.
   • İlk sırada şirketin ana faaliyetine ilişkin NA-CE kodu girilmiş olmalıdır.
   • Her bir başvuruda en fazla 5 adet NA-CE kodu seçilebilir.
 • Görev Kabul Yazısı (NOTER)
  • Varsa ortak olmayan müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belge.
  • Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde noter onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
 • Vekaletname (NOTER)
  • Şirket Ana Sözleşmes vekaleten imzalanacak ise
 • İmza Beyanı
  • Ortaklar dışında müdür bulunması halinde, müdürler de randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır.
  • Şirket ünvanı altında imza beyanı huzurda düzenlenecektir.
 • Diğer Gerekli Evraklar
  • Yetkiliye Ait Vesikalık Fotoğraf
  • Ortak ve Yetkililere Ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
  • Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu payının Oda veznesine yatırılması gerekmektedir.
 • Limited Şirketler Tarafından Tutulması Zorunlu Olan Defterler
  • Noterde veya ticaret sicilinde onaylatılabilir.
  • Her sayfa numaralı olmalıdır.
  • Matbaada hazırlatılabilir.
  • Kaç nüsha olması gerektiğine doğru karar verilmelidir.

 • İşlemler
  • Şirket sözleşmesinin kurucuların tamamının ticaret sicil müdürlüğü (TSM) huzurunda onaylanması/imzalanması.
  • Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır.
  • Sözleşme vekaleten imzalanacaksa, ıslak imzalı vekaletnamenin ibrazı halinde ortakların Müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.
  • Ortaklar dışında müdür bulunması halinde, müdürler randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Şirket ünvanı altında imza beyanı huzurda düzenlenecektir.
   • Huzurda imza işlemi esnasında nüfus cüzdanı ibrazı zorunludur.
 • Gerekli Hallerde
  • Kurucular ve Diğer Kişilerle Yapılan ve Kuruluşla İlgili Olan Sözleşmeler
  • Tüzel Kişi Ortağın Bulunması Halinde
   • Tüzel Kişi Yönetim Organı Tarafından Alınan İştirak Kararı (Noter Tasdikli Sureti)
   • Gerçek Kişi Temsilcisini Belirlediği Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti)
   • Temsilci Halihazırda Tüzel Kişinin de Temsilcisi ise İmza Sirküleri Fotokopisi.
  • Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde
   • Tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararının noter onaylı örneği
   • (Tüzel kişiliğin yabancı uyruklu olması halinde, bu kararın şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noter onaylı Türkçe çevirilerinin yapılmış olması gereklidir)  ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti
  • Ayni sermaye konulmuş ise
   • Mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı sureti
   • Ayni Sermayenin Değerlemesine İlişkin Mahkemece Atanmış Bilirkişi Raporu
   • Ayni Sermaye Üzerinde Sınırlama Olmadığına Dair İlgili Sicil Yazısı
   • Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.
  • Yabancı Pay Sahibi (Ortak) veya Yönetim Organında Yabancı Bulunması Halinde
   • Kuruluş bildirim formu doldurulmalıdır (1 nüsha)
    1. İlgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.
   • Pay sahipleri arasında YABANCI GERÇEK KİŞİ bulunması durumunda; aşağıda belirtilen evraklar ile öncelikle yabancı gerçek kişi MERSİS sistemine kaydettirilmelidir
    1. Pasaport Fotokopisi ve Noter onaylı Tercümesi
    1. Ve yerleşim yerini gösterir belge
     1. Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi
    1. Veya vergi kimlik numarasını gösterir belge (vergi dairesinden)
   • Pay sahipleri arasında YABANCI TÜZEL KİŞİ bulunması durumunda; Aşağıda belirtilen evraklar ile öncelikle yabancı tüzel kişi MERSİS sistemine kaydettirilmelidir.
    1. Vergi Kimlik Numarasını gösterir belge
    1. Yabancı Tüzel kişiliğin bağlı olduğu ülke yetkili makamlarınca onaylanmış; faaliyetine devam ettiğini, iştigal konularını, ortaklarını, yetkililerini gösteririr Apostilli Asıl BELGE ve Noter onaylı Tercümesi
    1. Yabancı Tüzel kişiliğin İştirak kararı (Apostilli Aslı ve Noter onaylı tercümesi)
   • Müdürün yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde
    1. Tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge
    1. Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.
  • Kayyum Atama Kararı
   • 18 yaşından küçük pay sahibinin yasal temsilcisinin şirkette pay sahibi olması halinde mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
  • Muvafakatname
   • 18 yaşından küçük pay sahibinin, yasal temsilcisinin şirkette pay sahibi olmaması halinde yasal temsilci yada temsilcilerinin muvafakatını belirtir beyan